Vítejte na stránkách
advokátní kanceláře AK Válek

Jsme připraveni Vám poskytnout právní služby ve většině oblastí práva podle Vašich potřeb. Další potřebné informace o našich službách a jejich podmínkách se dozvíte na dalších záložkách těchto stránek. Pro domluvu o možnostech řešení Vaší konkrétní situace prosím využijte kontakty uvedené na těchto stránkách.

Služby kanceláře

Poskytujeme komplexní právní služby v mnoha odvětvích práva. Zejména v pak v oblasti práva občanského, práva obchodních korporací a družstev, pracovního práva, insolvenčního práva, trestního práva a práva správního. V oblasti občanského práva se zabýváme prakticky všemi záležitostmi v rozsahu úpravy občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.).

Komplexní poskytování právní služeb zahrnuje všechny právní úkony a další činnosti, které jsou potřebné k vyřízení záležitostí klienta, a to včetně jeho zastupování v řízeních před soudy či rozhodci nebo zastupování klienta při jednáních s třetími osobami a úřady.

V rámci našich služeb poskytujeme porady a konzultace, sepisujeme smlouvy a provádíme jejich kontroly, připravujeme předžalobní výzvy a upomínky, vyhotovujeme žaloby i návrhy na vydání platebních rozkazů, podáváme opravné prostředky proti rozhodnutím soudů i jiných orgánů, řešíme exekuce ze strany věřitele i dlužníka a zajišťujeme mnohé další činnosti. Ke každé situaci jsme schopni připravit Vám právní rozbor možností dalšího postupu z hlediska práva.

Pokud si nejste jisti, zda Vám můžeme pomoci s řešením konkrétní záležitosti, je pro Vás nejjednodušší využít uvedené kontakty a napsat případně zavolat přímo některému z advokátů naší kanceláře nebo se obrátit na sekretariát kanceláře.

Odměna za naše
právní služby

Právní služby jsou poskytovány za smluvní časovou odměnu v hodinové sazbě, která se zpravidla pohybuje v rozmezí 2.000,- Kč až 3.500,- Kč určené podle okolností případu (např. složitost věci s ohledem na množství podkladů a délku historie, nutnost používání cizího jazyka apod.). Podle dohody může být s klientem sjednána odměna v jiné výši (např. jednorázová částka za celý případ) nebo i zvláštní odměna podle úspěchu za vyřízení záležitosti klienta.
Smluvní odměna zahrnuje náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas, to neplatí v případě, pokud se v konkrétním případě bude výše odměny posuzovat podle advokátního tarifu, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Advokátní kancelář je oprávněna žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy na budoucí služby, přičemž nesložení takové zálohy představuje důvod pro odmítnutí poskytování právních služeb nebo pro výpověď smlouvy o poskytování právních služeb. Povinnost klienta k úhradě odměny advokátní kanceláři nezávisí na dosažení požadovaného výsledku služeb ani na tom, zda klientovi bude přiznána náhrada nákladů právního zastoupení při řešení jeho věci soudem nebo jiným orgánem. V případě dluhu klienta na odměně za právní služby je advokátní kancelář oprávněna započíst své pohledávky proti nárokům klienta na vydání peněžních prostředků. Odměnu klientovi účtuje vždy konkrétní advokát advokátní kanceláře. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty, pokud je dotyčný advokát plátcem DPH.

Naši lidé

Mgr. Jan Válek

advokát
kancelar@ak-valek.cz
+420 777 333 395

Mgr. Lukáš Zajíc

advokát
zajic@ak-valek.cz
+420 774 744 394

Mgr. Denisa Vejmělková

advokátní koncipientka
vejmelkova@ak-valek.cz
+420 774 744 396

Mgr. Jan Zůbek

advokátní koncipient
zubek@ak-valek.cz
+420 774 744 396

Jana Bergerová

administrativa AK Válek
office@ak-valek.cz

Aneta Berková

právní praktikantka
berkova@ak-valek.cz

Kontakt

Adresa Sídla

AK Válek
Vítkova 247/7 Karlín
186 00 Praha 8

Telefon

+420 277 002 158

Informace pro klienty spotřebitele

ČTĚTE VÍCE

Informace pro klienty spotřebitele

Tyto informace jsou určeny klientům, kteří se na naši advokátní kancelář obracejí jako spotřebitelé se zájmem o poskytnutí právních služeb.

Spotřebitel

Při využívání služeb advokáta je spotřebitelem ten klient, který je fyzickou osobou a který s advokátní kanceláří nejedná v rámci výkonu svého podnikání nebo samostatného výkonu svého povolání. V postavení spotřebitele tedy není klient, který žádá o právní služby při své vlastní obchodní činnosti nebo při samostatném výkonu povolání, ani klient, který požaduje, aby právní služby byly poskytovány na účet jiné osoby, která je podnikatelem či osobou vykonávající samostatné povolání.

Advokátní kancelář a poskytování služeb klientům

Právní služby jsou poskytovány právníky a dalšími pracovníky advokátní kanceláře. Odpovědnou osobou a smluvní stranou je konkrétní advokát, který podle pokynů klienta zařizuje jeho záležitost, to neplatí, pokud advokát takto jedná na základě pověření jiného advokáta v jeho zastoupení a klient s tím byl seznámen.

Právní úprava postavení spotřebitelů

Práva spotřebitele jsou upravena především zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy souvisejícími, včetně právních předpisů EU.

Některá významná práva spotřebitele v oblasti advokacie

Právo na informace o ceně služby a platebních podmínkách.

Právo obdržet na žádost písemný doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

Právo na informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace služeb advokáta.

Právo na vydání písemného potvrzení o uplatnění reklamace se všemi náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržováním povinností advokátů při ochraně spotřebitele vykonává Česká advokátní komora, na kterou je možné se v těchto věcech obracet. Kontaktní údaje a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.cak.cz .

Možnost mimosoudního řešení sporů

V případě sporu s advokátem má spotřebitel právo využít možnost mimosoudního řešení sporu v souladu s úpravou stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Advokát je povinen účastnit se na mimosoudním řešení sporu.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora (dále „ČAK“), a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je oprávněn podat pouze spotřebitel, a to ve lhůtě nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Návrh je možné podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČAK.

Právem klienta na mimosoudní řešení sporu není dotčeno jeho právo uplatnit své nároky u soudu, ani jeho právo obrátit se na ČAK podáním stížnosti na advokáta.

Informace pro klienty spotřebitele

Tyto informace jsou určeny klientům, kteří se na naši advokátní kancelář obracejí jako spotřebitelé se zájmem o poskytnutí právních služeb.

Spotřebitel

Při využívání služeb advokáta je spotřebitelem ten klient, který je fyzickou osobou a který s advokátní kanceláří nejedná v rámci výkonu svého podnikání nebo samostatného výkonu svého povolání. V postavení spotřebitele tedy není klient, který žádá o právní služby při své vlastní obchodní činnosti nebo při samostatném výkonu povolání, ani klient, který požaduje, aby právní služby byly poskytovány na účet jiné osoby, která je podnikatelem či osobou vykonávající samostatné povolání.

Advokátní kancelář a poskytování služeb klientům

Právní služby jsou poskytovány právníky a dalšími pracovníky advokátní kanceláře. Odpovědnou osobou a smluvní stranou je konkrétní advokát, který podle pokynů klienta zařizuje jeho záležitost, to neplatí, pokud advokát takto jedná na základě pověření jiného advokáta v jeho zastoupení a klient s tím byl seznámen.

Právní úprava postavení spotřebitelů

Práva spotřebitele jsou upravena především zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy souvisejícími, včetně právních předpisů EU.

Některá významná práva spotřebitele v oblasti advokacie

Právo na informace o ceně služby a platebních podmínkách.

Právo obdržet na žádost písemný doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

Právo na informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace služeb advokáta.

Právo na vydání písemného potvrzení o uplatnění reklamace se všemi náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržováním povinností advokátů při ochraně spotřebitele vykonává Česká advokátní komora, na kterou je možné se v těchto věcech obracet. Kontaktní údaje a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.cak.cz .

Možnost mimosoudního řešení sporů

V případě sporu s advokátem má spotřebitel právo využít možnost mimosoudního řešení sporu v souladu s úpravou stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Advokát je povinen účastnit se na mimosoudním řešení sporu.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora (dále „ČAK“), a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je oprávněn podat pouze spotřebitel, a to ve lhůtě nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Návrh je možné podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČAK.

Právem klienta na mimosoudní řešení sporu není dotčeno jeho právo uplatnit své nároky u soudu, ani jeho právo obrátit se na ČAK podáním stížnosti na advokáta.

Zpracování osobních údajů

ČTĚTE VÍCE

Zpracování osobních údajů

V AK Válek dbáme na ochranu osobních údajů a přikládáme jí velkou pozornost. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich klientech, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

AK Válek zpracovává následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, číslo a doba platnosti identifikačního dokladu, příslušnost a rodné číslo;
 • kontaktní údaje, tedy zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště;
 • údaje o vašem zdravotním stavu, jsou-li nutné či souvisejícím s využíváním našich služeb;
 • citlivé údaje, tedy údaje zařazené do zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu v rámci dvou rovin:

 1. bez Vašeho souhlasu za účelem a v rozsahu plnění smlouvy o poskytování právních služeb, jejichž existenci jste stvrdili plnou mocí, plnění pracovní smlouvy, dle oprávněného zájmu AK Válek nebo z důvodu plnění právní povinnosti, zejména vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti advokáta; nebo
 2. na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracovává AK Válek pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá výše uvedeným účelům.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

AK Válek zpracovává Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje může předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to externím spolupracovníkům v daňové a účetní oblasti a oblastem souvisejícím, avšak současně s ohledem na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Rozsah zpracování osobních údajů je vyjádřen zpracováváním zaměstnanci AK Válek ve formě listinných a elektronických dokumentů.

Zdroje osobních údajů

Zdroji osobních údajů v rámci činnosti AK Válek jsou klienti ve vztahu ke svým vlastním osobním údajům, zaměstnanci AK Válek, třetí strany, jejichž osobní údaje souvisejí s plněním smlouvy o poskytování právních služeb klientovi, soudy a orgány státní správy a samosprávy. Advokát je ze zákona ve vztahu ke zpracování osobních údajů taktéž povinen mlčenlivosti.

Předávání osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům a právo na získání potvrzení o zpracování osobních údajů;
 • Právo na opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz osobních údajů;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Realizace všech Vašich práv je vázána na podání žádosti k AK Válek. AK Válek zdvořile upozorňuje, že činnost advokátní kanceláře je vázána právními a stavovskými předpisy stanovující advokátům mnohé povinnosti, a to zejména povinnost mlčenlivosti. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv subjektu údajů odmítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky emailem na kancelar@ak-valek.cz nebo poštou na adresu AK Válek a označte ji k rukám Mgr. Jana Válka. AK Válek Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je AK Válek oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.

Zpracování osobních údajů

V AK Válek dbáme na ochranu osobních údajů a přikládáme jí velkou pozornost. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich klientech, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

AK Válek zpracovává následující osobní údaje:

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu v rámci dvou rovin:

 1. bez Vašeho souhlasu za účelem a v rozsahu plnění smlouvy o poskytování právních služeb, jejichž existenci jste stvrdili plnou mocí, plnění pracovní smlouvy, dle oprávněného zájmu AK Válek nebo z důvodu plnění právní povinnosti, zejména vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti advokáta; nebo
 2. na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracovává AK Válek pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá výše uvedeným účelům.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

AK Válek zpracovává Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje může předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to externím spolupracovníkům v daňové a účetní oblasti a oblastem souvisejícím, avšak současně s ohledem na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Rozsah zpracování osobních údajů je vyjádřen zpracováváním zaměstnanci AK Válek ve formě listinných a elektronických dokumentů.

Zdroje osobních údajů

Zdroji osobních údajů v rámci činnosti AK Válek jsou klienti ve vztahu ke svým vlastním osobním údajům, zaměstnanci AK Válek, třetí strany, jejichž osobní údaje souvisejí s plněním smlouvy o poskytování právních služeb klientovi, soudy a orgány státní správy a samosprávy. Advokát je ze zákona ve vztahu ke zpracování osobních údajů taktéž povinen mlčenlivosti.

Předávání osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Realizace všech Vašich práv je vázána na podání žádosti k AK Válek. AK Válek zdvořile upozorňuje, že činnost advokátní kanceláře je vázána právními a stavovskými předpisy stanovující advokátům mnohé povinnosti, a to zejména povinnost mlčenlivosti. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv subjektu údajů odmítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky emailem na kancelar@ak-valek.cz nebo poštou na adresu AK Válek a označte ji k rukám Mgr. Jana Válka. AK Válek Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je AK Válek oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.